My Reiki Masters

Niki Klein  Niki Klein – Reiki Master at Academy of Holistic Modalities

Vivian Osal  Vivian Osal – Reiki Master at Evolving Being